Vestigingssteun jonge landbouwers 2024

De ‘Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers’ wordt voor de eerste keer opengesteld van 3 juni t/m 2 augustus 2024. De subsidie is bedoeld voor jonge landbouwers, die op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf zijn gestart of geheel of voor een groot deel hebben overgenomen. De subsidie bedraagt € 80.000. De subsidie wordt toegekend op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Doel van de subsidie
De ‘Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers’ (Vestigingssteun Jonge landbouwers) is bedoeld om jonge landbouwers te stimuleren om een landbouwbedrijf te starten of over te nemen. Met de subsidie worden de jonge landbouwers financieel ondersteund. Daarnaast is het de bedoeling dat het bedrijf duurzaam wordt ontwikkeld binnen bepaalde GLB-doelen.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt € 80.000.

 

Budget
Het budget voor 2024 bedraagt € 75 miljoen.

Totaal budget 2023-2027
Het totale budget voor de GLB-periode 2023-2027 bedraagt € 237,65 miljoen. Dit totale budget is in de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024 opgenomen voor de komende openstellingperiode. In een Kamerbrief heeft minister Adema echter aangegeven dat het totale budget geldt voor de periode t/m 2027 en dat voor de openstelling 2024 € 75 miljoen beschikbaar is.

 

Voorwaarden
Voor deze subsidieregeling gelden voorwaarden voor de jonge landbouwer (aanvrager) en voor het bedrijf. Daarnaast moet de aanvrager een bedrijfsplan indienen.

Voorwaarden jonge landbouwer
De jonge landbouwer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Op 1 januari 2023 of later gestart met een landbouwbedrijf of een bedrijf (deels) overgenomen.
 • Op 31 december 2024 niet jonger dan 16 jaar en niet ouder dan 39 jaar.
 • Bedrijfshoofd op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Een land- of tuinbouwopleiding gevolgd of beschikken over passende vaardigheden.

Bedrijfshoofd
Op het moment van aanvraag moet de jonge landbouwer ‘bedrijfshoofd’ zijn. Een jonge landbouwer is bedrijfshoofd wanneer een deze als natuurlijk persoon een landbouwbedrijf volledig in eigen naam uitoefent of 100% van de aandelen bezit van een BV (of NV).

In andere situaties moet de jonge landbouwer:

 • Doorslaggevende zeggenschap hebben.
 • Blokkerende zeggenschap hebben bij beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000.
 • Minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf werken.

Doorslaggevende zeggenschap
Een jonge landbouwer heeft doorslaggevende zeggenschap indien:

 • De jonge landbouwer middels een schriftelijke overeenkomst in een maatschap of vennootschap onder firma (VOF) deelneemt waarbij meer dan 50 procent van het eigen vermogen in het bezit is van de jonge landbouwer.
 • De jonge landbouwer meer dan 50% van de aandelen bezit in geval van een BV (of NV).

Opleiding of vaardigheden

De jonge landbouwer moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een diploma of getuigschrift bezitten van een middelbare of hogere opleiding land- of tuinbouw- of een aanverwante opleiding.
 • Beschikken over aantoonbaar passende vaardigheden namelijk, op moment van aanvraag tenminste twee jaar (vanaf een leeftijd van 16 jaar) relevante ervaring met land- of tuinbouwproductie. Aangevuld met een diploma of getuigschrift van een cursus op het gebied van bedrijfsovername of agrarische bedrijfsvoering.

Meerdere jonge landbouwers
Bij meerdere jonge landbouwers als bedrijfshoofd moet gezamenlijk tenminste aan de vereiste daadwerkelijke langdurige zeggenschap en doorslaggevende zeggenschap worden voldaan. Alle jonge landbouwers moeten ook aan de overige voorwaarden van jonge landbouwer voldoen.

Jonge landbouwer voor 1 januari 2023 in maatschap/VOF
Een jonge landbouwer, die reeds voor 1 januari 2023 is toegetreden tot een maatschap of VOF, kan ook voor subsidie in aanmerking komen indien pas vanaf 1 januari 2023 aan de voorwaarden van ‘jonge landbouwer’, o.a. bedrijfshoofd, wordt voldaan.

Bij aanvraag duidelijk maken
Bij de subsidieaanvraag zal duidelijk gemaakt moeten worden dat de jonge landbouwer pas vanaf 1 januari 2023 aan de definitie van bedrijfshoofd voldoet. Dit kan bijvoorbeeld door het insturen van een aangepaste overeenkomst.

Voorwaarden bedrijf
Het bedrijf moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ingeschreven bij KVK met tenminste één van de SBI-codes voor landbouw: 011 t/m 016 en 1051. Bij SBI-code 1015 moet minimaal 50% van de verwerkte melk op eigen bedrijf worden geproduceerd. Bij de KVK moet een korte omschrijving van de landbouwactiviteit(en) zijn opgenomen.
 • De standaardverdiencapaciteit (SVC) moet minimaal € 15.000 zijn.
 • Het bedrijf moet, vanaf datum van subsidieverlening, minimaal vijf jaar in stand worden gehouden.

Standaardverdiencapaciteit
Als het bedrijf in 2024 een Gecombineerde opgave (GO) heeft ingediend, dan bepaalt RVO of aan de SVC-eis wordt voldaan. Heeft het bedrijf in 2024 geen GO ingediend (gestart bedrijf) dan moet het bedrijf de SVC zelf bepalen op basis van de rekenmodule van Wageningen University & Research. Bij een startend bedrijf mogen de benodigde gegevens (hectares met gewassen en/of aantallen vee) worden ingeschat.

Bedrijfsplan
Bij de aanvraag moet een bedrijfsplan worden ingediend. Er geldt geen vast format voor het bedrijfsplan. Een bestaand bedrijfsplan mag ook worden ingediend, mits deze is geactualiseerd voor het jaar 2024.

Het bedrijfsplan bevat tenminste:

 • De periode waarover het bedrijfsplan gaat.
 • Een situatieschets van het bedrijf op het moment van overname of start. Met informatie over de bedrijfsvoering.
 • Een toelichting op de gewenste ontwikkelingen van het bedrijf, inclusief de te behalen mijlpalen, gedurende de komende vijf jaar.
 • Een beschrijving van de kostenposten waarvoor de subsidie zal worden besteed.
 • Een beschrijving van de wijze waarop de subsidie helpt om de veerkracht van het bedrijf te versterken. Zoals bijvoorbeeld hoe de inkomsten verhogen en/of verbreden.
 • Een beschrijving van onderdelen die bijdragen aan de volgende duurzaamheidsdoelen vanuit het GLB (zie voor voorbeelden de site van RVO):
  • Klimaatverandering en duurzame energie.
  • Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen.
  • Bescherming van de biodiversiteit.

Lichte toets bedrijfsplan op GLB-doelen
In de toelichting bij de wijziging van de regeling staat (paragraaf 1.2) dat ‘op zachte wijze’ getoetst wordt op de bijdrage t.a.v. de duurzaamheidsdoelen. De subsidie is immers vooral bedoeld om jonge landbouwers te stimuleren om het bedrijf over te nemen. Zie ook de toelichting bij artikel 5.9.6.

Overige voorwaarden
Voor de Vestigingssteun Jonge landbouwers gelden ook de volgende voorwaarden:

 • Een bedrijf en/of jonge landbouwer kan maar één keer de vestigingssteun jonge landbouwers ontvangen.
 • De jonge landbouwer werkt, voor zover van toepassing, mee aan een evaluatie van de effecten van deze subsidieregeling.

Aanvraag
De subsidie kan worden aangevraagd van 3 juni (09:00 uur) t/m 2 augustus 2024 (17:00 uur) via mijn.rvo.nl.

Bijlagen
Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

 • Het bedrijfsplan.
 • Een kopie van één van onderstaande zaken:
  • De koopakte of een ander overnamedocument.
  • De notariële akte van overdracht van aandelen of van de oprichting van de vennootschap en het aandelenregister.
  • De maatschaps- of vennootschapsakte.
 • Opgave gegevens voor berekening SVC (als in 2024 geen GO is ingediend).
 • Btw-nummer van jonge landbouwer en, indien van toepassing, naam en btw-nummer van moeder- en/of dochtermaatschappij.
 • Verklaring dat de jonge landbouwer beschikt over passende opleiding of vaardigheden.
 • Verklaring dat LNV/RVO het bedrijfsplan mag gebruiken voor statistisch onderzoek en analyses. De gebruikte gegevens zijn niet herleidbaar tot het individuele bedrijf.

Toewijzing
De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, zolang het budget toereikend is.

Vaststellingsaanvraag
Binnen 13 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager een beslissingsbrief over de vaststelling van de subsidie.

Vragen en onduidelijkheden
Met name over de vraag op welke manier aan de ‘doorslaggevende zeggenschap’ wordt gedaan levert veel vragen. Hiervoor zijn diverse vragen aan RVO voorgelegd. Wanneer hierover meer duidelijk is zullen we hier in een volgend bericht over schrijven.

Meer informatie
Zie voor meer informatie:

Bron: | Component Agro Tue, 23 Apr 2024 09:17:28 +0100