Investeren in groen-economisch herstel

Vanuit het Economisch herstelfonds is de subsidiemodule ‘Investeren in groen-economisch herstel’ opengesteld. Hiermee kan een bedrijf subsidie krijgen voor fysieke investeringen op basis van een investeringslijst. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal twee investeringen. Landbouwers kunnen t/m 14 februari 2022 subsidie aanvragen. Voor Jonge landbouwers geldt een hoger subsidiepercentage. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van het puntenaantal.

Let op: er mogen geen investeringsplichtingen worden aangegaan voordat de subsidie is aangevraagd.

De subsidie is bedoeld voor landbouwbedrijven met ‘primaire productie’. Meer dan 50% van het werk van het bedrijf moet bestaan uit landbouwactiviteiten.

Investeringslijst

Op de Investeringslijst staan investeringen waarvoor het subsidiebedrag bepaald wordt op basis van een percentage van de daadwerkelijke subsidiabele kosten. De investeringen zijn ingedeeld in vijf categorieën:

 • Categorie A: Precisielandbouw en Smart farming.
 • Categorie B: Digitalisering.
 • Categorie C: Water, droogte, verzilting.
 • Categorie D: Duurzame bedrijfsvoering.
 • Categorie E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw.

 

Per categorie is er een lijst met investeringen, hier kunt u bekijken of uw investering in aanmerking komt voor de subsidie: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Lijst_met_investeringen-Investeren_in_groen-economisch_herstel.pdf

 

De subsidie bedraagt 60% van de daadwerkelijke subsidiabele kosten. Voor een Jonge landbouwer (<41 jaar oud) geldt een subsidiepercentage van 75%.

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf is een actief landbouwbedrijf met primaire productie.
 • Een opdrachtbevestiging/offerte mag pas na de aanvraag worden ondertekend.
 • De investering betreft een nieuwe machine of installatie.
 • Het betreft geen vervangingsinvestering. Een investering in een ‘duurzamere’ machine wordt niet als vervangingsinvestering gezien.
 • De investering wordt op het eigen bedrijf gebruikt.
 • Bij een investering in een (mest)vergistingsinstallatie wordt alleen subsidie verstrekt voor het deel dat nodig is om in eigen energiebehoefte te voorzien.
 • Er kan voor maximaal twee investeringen subsidie worden aangevraagd. Echter naast een investering in het eerder genoemde ‘waterbassin ten behoeve van hemelwateropvang’ is het niet mogelijk om voor een tweede investering subsidie te verkrijgen.

Samenwerken aan groen-economisch herstel

Vanuit het Economisch herstelfonds is de subsidiemodule ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’ opengesteld. Hiermee kunnen samenwerkingsverbanden, die meestal moeten bestaan uit minimaal één agrarisch bedrijf, subsidie aanvragen voor nieuwe projecten. Deze projecten zijn bedoeld om de landbouwsector verder te verduurzamen en economisch sterker te maken. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een puntenaantal.

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die op projectbasis plannen uitwerken voor duurzame verdienmodellen. Ook kunnen nieuwe projecten worden opgestart waarbij, op gebiedsniveau, gewerkt wordt aan het behalen van klimaatdoelen en/of het verbeteren van de biodiversiteit. Beide onderdelen kunnen ook gecombineerd worden.

Categorieën

Een aanvraag kan worden ingediend voor één van de volgende categorieën:

 • Duurzame toegevoegde waardeketen.
 • Innovatieve digitalisering.
 • Gebiedsgerichte pilots.
 • Sectorale initiatieven.
 • Maatregelen stikstof.

 

De subsidie bedraagt voor de categorie ‘Gebiedsgerichte pilots’ minimaal € 300.000 en maximaal € 2 miljoen. Voor de overige categorieën geldt minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000.

Hebt u vragen over de subsidieregelingen? Neem dan contact met ons op of bezoek de onderstaande links van het RVO

Investeren in groen-economisch herstel: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/samenwerken

Samenwerken aan groen-economisch herstel: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren

Bron: Thu, 13 Jan 2022 16:49:59 +0100